Winkelwagen Belgische webwinkelgids

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Ondanks alle inspanningen om misbruik tegen te gaan, geven wij geen garanties over de inhoud van de webwinkels gepubliceerd op dit zoekplatform.
We streven ernaar om de informatie up-to-date en correct te houden, we maken geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de webwinkel of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de webwinkel voor enig doel.

Er wordt alles aan gedaan om het platform Shopt.be (Rodegids.be) snel en vlot bereikbaar te houden. Echter, Shopt.be neemt hier geen verantwoordelijkheid voor en is hier niet aansprakelijk voor, als het platform tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Shopt.be komt niet tussen in geschillen tussen kopers en verkopers van de webwinkels gepubliceerd op Shopt.be (Rodegids.be). Shopt.be is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade met inbegrip van en zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van Shopt.be.

                                                                                                
Artikel 1: Toepassing 
Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle in het bestelorder vermelde producten en diensten van www.shopt.be (www.rodegids.be) en www.shopt-zakelijk.be, beide eigendom van en beheerd door Shopt.be, Koevoetstraat 1 3191 HEVER * BE0897.160.225.
De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Shopt.be.

Artikel 2: Algemeen
Shopt.be is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Shopt.be van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Shopt.be. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de aansluitovereenkomst of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd.

.
Artikel 3: Duur en beëindiging
De duurtijd van de overeenkomst start zodra Shopt.be uitdrukkelijk en schriftelijk de bestelling van de opdrachtgever aanvaardt. De duurtijd van de opdracht wordt telkens bij de bestelling weergegeven. Tenzij anders overeengekomen wordt de vereenkomst aangegaan voor een duurtijd van twee (2) jaar en daarna automatisch en stilzwijgend jaarlijks verlengd.
De opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen via mail info@shopt.be of via aangetekende zending ten vroegste 2 maand en ten laatste 1 maand vóór einddatum van de overeenkomst. De overeenkomst kan worden opgezegd zonder hiervoor een reden op te geven.
Shopt.be heeft en allen tijde het recht de overeenkomst te beëindigen, onder andere indien de opdrachtgever zich tijdens de overeenkomst niet houdt aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Prijzen
Prijzen welke door Shopt.be in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 20 werkdagen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Tarieven door Shopt.be meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen. Alle prijzen werden vastgesteld op 1 mei 2017, zijn onderhevig aan loonindexatie en kunnen door Shopt.be op elk moment gewijzigd worden.

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen
De door Shopt.be opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Shopt.be en dit per aangetekende brief of via mail info@shopt.be. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 7 % per maand vermeerderd met een administratiekost van 35 euro per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.  Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 6: Levering van diensten
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Shopt.be voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde diensten. Geen enkele overeenkomst met Shopt.be brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform tenzij expliciet anders overeengekomen. Shopt.be of haar licentiegever, naar gelang het geval, is de volledige en exclusieve eigenaars van Shopt.be en gekoppelde tools.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik
De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Shopt.be of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert ten alle tijde dat geen strafbare en/of inbreuk makende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Shopt.be. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Shopt.be ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Shopt.be alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Shopt.be te claimen. Zo laat Shopt.be bij wijze van voorbeeld op haar platform geen sites met pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op het platform van Shopt.be activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
In geen geval is Shopt.be aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Shopt.be kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Shopt.be netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Shopt.be. Shopt.be zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Shopt.be gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Shopt.be volgens of in verband met een met de Shopt.be gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van één (1) maand die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Shopt.be, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Shopt.be tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Shopt.be toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten via aangetekende zending of via mail info@shopt.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Shopt.be behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10: Normaal gebruik van onze diensten 
Shopt.be hanteert voor het dataverkeer en opslagcapaciteit een Fair Use Policy. Dit houdt in dat u volgens een gemiddeld regulier en vooraf bepaald verbruik uw webwinkel kan linken aan Shopt.be. Zo kan per abonnement slechts één webadres, logo/afbeelding, contactadres, email, telefoonnummer, btw-nummer en kortingscode gelinkt worden. Bij overschrijding zal telkens een extra abonnement worden gefactureerd.

Artikel 11: Varia
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Shopt.be voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Shopt.be. Indien een bepaling van een met Shopt.be gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Shopt.be worden meegedeeld.

Artikel 12: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
Op alle overeenkomsten gesloten met Shopt.be is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Shopt.be zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Mechelen.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Shopt.be en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Shopt.be of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.
De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopt.be de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
De klant zal aanduidingen van Shopt.be of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom aanvaarden.
Shopt.be staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Shopt.be geleverde producten en/of resultaten van de diensten 

Artikel 14: Wijzigingen doorvoeren na aanleveren gegevens
Algemene facturatiegegevens moeten onmiddellijk bij ingang van wijziging doorgegeven worden aan Shopt.be. 

Artikel 15: Aansluitvoorwaarden 
Om te kunnen adverteren op Shopt.be moet je voldoen aan enkele voorwaarden:
  • je bent in het bezit van een Belgisch ondernemingsnummer en vestigingsadres
  • je klanten kunnen jouw goederen en/of diensten online bekijken, bestellen en onmiddellijk afrekenen
  • je klanten kunnen jouw goederen en/of diensten in België geleverd krijgen
  • jouw goederen of diensten voldoen aan de Belgische en Europese richtlijnen
Webwinkels die niet voldoen aan deze algemene voorwaarden worden niet toegelaten op Shopt.be, controleer voor je een abonnement bestelt eerst of je voldoet aan deze voorwaarden, betaalde bijdragen en kosten worden immers niet terugbetaald wanneer je niet voldoet aan deze algemene voorwaarden.
Eveneens heeft Shopt.be het recht een webwinkel te verwijderen indien tijdens de aansluitperiode blijkt dat de klant niet meer voldoet aan de algemene voorwaarden. In dit geval worden eveneens reeds betaalde bedragen niet terugbetaald en blijven reeds gefactureerde bedragen opeisbaar door Shopt.be.
 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop